Historia i działalność szkoły

Budynek dawnej Szkoły Przysposobienia RolniczegoBudynek rozbudowanej w 1939 r. szkoły
Budynek dawnej
Szkoły Przysposobienia
Rolniczego
Budynek rozbudowanej
w 1939 r. szkoły

Pierwsza szkoła to szkoła parafialna, jej początki zanotowano w 1641 r., wtedy to zastępca biskupa Jan Braniecki wizytował parafię Tuchorza i z jego relacji wynika, iż dom szkolny zajmuje wyrobnik ówczesnej właścicielki Tuchorzy Anny z Ujazdu Miękkickiej. W 1725 roku podczas przeprowadzonej przez ks. Libowicza lustracji diecezjalnej nie ma żadnej wzmianki o szkole.Odnowienie jej działalności nastąpiło dopiero w okresie zaboru pruskiego i było związane z wprowadzeniem przez zaborcę obowiązku szkolnego. Władze oświatowe nakazywały tworzenie szkół w każdej większej wsi, a obowiązkiem szkolnym objęte były dzieci, które ukończyły 5 rok życia. Według starej kroniki szkoła w Tuchorzy powstała w 1823 roku. Uczniowie kończyli edukację na czwartej klasie.

Funkcję jej kierowników pełnili:

 • F. Wiśniewski – 1823 – 1825
 • M. Nawczyk – 1825 – 1833
 • K. Fabian – 1833 – 1836
 • Kozakowski – 1836 – 1842
 • Londsberg – 1842 – 1843
 • Koenig – 1843 – 1852
 • Kochan – 1852 – 1861
 • Cichy – 1861 – 1865
 • Wolniewicz – 1865 – 1867
 • J. Tomiński – 1867 – 1901
 • A. Schwarcer – 1901 – 1916

Za sprawą komisji kolonizacyjnej w 1902 roku oprócz kościoła ewangelickiego wybudowano nowy budynek szkoły tzw. jednoklasówkę , do której uczęszczały dzieci polskie i niemieckie. Lekcje odbywały się obowiązkowo w języku niemieckim.  Odtąd szkoła posiada trzy budynki jednoklasowe.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1919 budynek przechodzi w ręce Polaków. Uczą się w niej dzieci młodsze od klasy trzeciej do piątej, najmłodsi z klasy pierwszej i drugiej uczą się w szkole, gdzie obecnie znajduje się ogród przedszkola natomiast dzieci starsze z klas szóstych i siódmych  uczęszczają do szkoły gdzie obecnie znajduje się posesja z nr domu 2 (droga polna do Reklina). W latach 1919 – 1928 kierownikiem szkoły był Michał Kaleta. W latach 1928 – 1965 z przerwą na czas wojny dyrektorem szkoły był Jan Marciniak. W roku 1938  szkoła zostaje rozbudowana o izby lekcyjne, kancelarię i korytarz.

 W okresie międzywojennym szkoła w Tuchorzy rozwijała się nie tylko organizacyjnie, ale również pod względem coraz większej liczby uczniów. Wtedy też powstaje dwuletnia Szkoła Rolnicza dla Dziewcząt. Uczęszczały do niej dziewczęta z pobliskich jak i bardziej oddalonych miejscowości.

Niestety działalność szkoły w Tuchorzy została przerwana na czas wojny. Wznowiono ją jednak już 14.02.1945 r., naukę rozpoczęło wtedy 94 uczniów. Oprócz kształcenia najmłodszych szkoła organizowała kursy dla młodzieży, która przed wojną ukończyła dwie lub trzy klasy. Kursy te odbywały się latem, popołudniami, a naukę w nich rozpoczęły 64 chętne osoby. Prowadził je nauczyciel ze Starej Tuchorzy – pan Roman Berliński.  Dziewczęta po ukończenia kursów rozpoczynały naukę w dwuletniej średniej Szkole Rolniczej. Ówczesny dyrektor Jan Marciniak dbał o wygląd szkoły, jej rozwój a przede wszystkim o jak najlepsze wykształcenie dzieci i młodzieży. Był to dyrektor bardzo wymagający – i taki pozostał we wspomnieniach swoich  podopiecznych.

Z upływem lat szkoła w Tuchorzy stała się placówką zbiorczą dla miejscowości Tuchorza i Stara Tuchorza. W 1967 roku w szkole pracowało 5 nauczycieli, którzy nauczali 192 uczniów. Zbyt duża liczba uczniów i zbyt mało sal lekcyjnych spowodowało iż szkoła korzystała z dwóch izb w Szkole Rolniczej. W 1960 roku powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

W 1966 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa, która wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową. Młodzież z rocznika 1952 roku, urodzona do 15 lipca kończy edukację podstawową na szkole siedmioklasowej, natomiast urodzeni po 15 lipca kontynuują naukę w ósmej klasie.

 Kolejne zmiany przynosi reforma z 1999 roku, kiedy powstaje sześcioklasowa Szkoła Podstawowa i 3 letnie Gimnazjum. W 2003 roku połączone w Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Tuchorzy w latach 1919 – 2023

 • Michał Kaleta – 1919 – 1928
 • Jan Marciniak – 1928 – 1965 (zawieszony w obowiązkach na czas II wojny światowej)
 • Stanisław Kruk – 1965 – 1966
 • Łucjan Rogoziński – 1966 – 1987
 • Jan Wójcikiewicz – 1987 – 1990
 • Anna Grzegorek – 1990 – 2003
 • Waldemar Weiss – 2003 – 2004
 • Mirosława Majerowicz-Klaus – 2004 – 2005
 • Waldemar Weiss – 2006 – 2015
 • Małgorzata Sobel – 2015 – obecnie

Ostatni wicedyrektorzy to: Małgorzata Sobel, Beata Janczewska, Emilia May,  Jolanta Pławińska,  Kamila Siwek,  Zbigniew Wąsik – obecnie.

Teraźniejszość

Dziś szkoła w Tuchorzy funkcjonuje jako nowoczesna placówka oświatowa. Tworzy 18 oddziałów (łącznie z przedszkolnymi).

Uczęszcza do niej 338 uczniów (rok szkolny 2023/2024).

Szkoła wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową, sprzęt multimedialny w klasach, salę zabaw, salę kominkową oraz bogate zbiory w bibliotece.

Od roku szkolnego 2019/2020 szczycimy się najnowszym ,,nabytkiem” jakim jest sala sportowa. W godzinach pracy szkoły służy ona naszym dzieciom i młodzieży, natomiast po południu jest wynajmowana na różnorodne treningi miłośnikom piłki ręcznej, siatkówki itd. Prowadzi na niej swoje zajęcia  Klub Sportowy Wolsztyniak a ostatnio odbywał się Kurs Samoobrony dla kobiet.

 Od 2004 roku szkoła  posiada ogólnopolski certyfikat i tytuł “Szkoła z klasą”.

Jako młodzi Europejczycy – uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Pod okiem nauczycieli młodzież przygotowuje się i uczestniczy w różnych konkursach.

 Należą do nich między innymi:

 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
 • Ogólnopolski Konkurs Olimpus z różnych przedmiotów
 • Eko-Planeta
 • Konkurs języków obcych

Zawody sportowe z różnych dyscyplin na szczeblu gminy, powiatu i województwa

Szkoła od lat jest również organizatorem konkursów gminnych.

    Zainteresowani i chętni uczniowie uczestniczą w szkole w cyklicznych konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, ortograficznych.

Prężnie działa SKO we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Siedlcu.

Regularnie w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego dzieci  wyjeżdżają   na basen  do Wolsztyna w celu zdobycia umiejętności  pływania.

 Wielu z  młodych sportowców naszej szkoły jest aktywnymi członkami zespołu Tęcza Tuchorza.

W czasie ferii zimowych nauczyciele prowadzą różnorodne zajęcia dla zainteresowanych uczniów a podczas wakacji półkolonie, podczas których uczestnicy korzystają z możliwości zdobycia ciekawych umiejętności i wyjazdów.

   Nasza  szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim projekcie przyrodniczo – matematyczno – informatycznym ph. ,,Zrozumieć Świat“, dzięki któremu  młodzież miała możliwość poszerzenia swoich horyzontów na różnych płaszczyznach.

  Obecnie  realizujemy podobny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki – ,,Laboratoria Przyszłości”. Naszą wspólną misją jest tworzenie nowoczesnej szkoły, angażującej uczniów oraz sprzyjającej odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.  Uczestnicy poznają i obsługują   nowoczesne urządzenia np. Drukarki 3-D i mikroskopy a  z drugiej strony  ,,zapomniane” robótki ręczne czy stolarstwo.

   Uczniowie przygotowują i uczestniczą w okolicznościowych apelach i akademiach np. z okazji Dnia Edukacji, Święta Niepodległości, Bożego Narodzenia, Dnia Ziemi, Konstytucji 3 Maja.

Dzieci z klas młodszych zapraszają swoich najbliższych na uroczystości organizowane z okazji ich święta /Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki, Święto Rodziny /.

Od lat organizujemy również kolejne finały WOŚP,  festyny środowiskowe oraz we współpracy z naszymi organizacjami społecznymi i  sołtysem – okolicznościowe spotkania biesiadne dla mieszkańców.

Szkoła  propaguje działania pro- ekologiczne  na wielu płaszczyznach.

Cała społeczność szkolna uczestniczy co roku w akcjach Sprzątania Świata. Zbieramy nakrętki na potrzeby chorych dzieci oraz kasztany na dokarmianie zwierząt leśnych  w trudnym dla nich okresie zimowym, które przekazujemy za pośrednictwem zaprzyjaźnionego leśniczego – Kołu Łowieckiemu Drop.

   Prężnie pod okiem pedagoga szkolnego działa Wolontariat. Jego główne płaszczyzny działania to pomoc starszym i potrzebującym, akcje charytatywne, organizowanie spotkań, sprzątanie cmentarza oraz wykonywanie prac na kiermasze, z których zebrane środki przeznaczone są na zakup paczek świątecznych.

   Wielu uczniów zaangażowanych jest w pracę w samorządzie szkolnym.

   Każdego roku prężnie działająca  Rada Rodziców organizuje zabawę dochodową na rzecz szkoły.

   Dzieci i młodzież wraz ze swoimi wychowawcami wyjeżdżają na rozmaite jedno i wielodniowe wycieczki w różne rejony Polski i za granicę.

Dzięki staraniom dyrekcji, placówka systematycznie jest poddawana remontom i modernizacji.  Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce naukowe i funkcjonalne meble.

 Owocnie współpracujemy z lokalnymi organizacjami: OSP  Tuchorza, Koło Gospodyń Wiejskich,  GOK w Siedlcu, chórem męskim ,,Tuchorzacy,  klubem sportowym Tęcza – Tuchorza, sołtysami okolicznych wsi oraz księdzem proboszczem .

  Szkoła Podstawowa w Tuchorzy to jedna z większych placówek oświatowych w Gminie Siedlec.

 Aby mogła optymalnie pełnić swoje zadanie – potrzebny jest prężny dyrektor oraz oddani nauczyciele i pracownicy administracyjno- obsługowi.  W chwili obecnej –(wrzesień 2o23 roku) – w szkole zatrudnionych jest na stałe lub w zastępstwie  41 nauczycieli, w tym dyrektor – Małgorzata Sobel i Jej zastępca – Zbigniew Wasik. Ponadto sekretarz szkoły – Małgorzata  Materna – Baryło,  oraz 14 pracowników obsługi.

 Nasza szkoła jako placówka oświatowa- od wieków wpisana jest w historię i kulturę naszej małej Ojczyzny, jako miejsce kształtowania młodych charakterów i postaw oraz  podnoszenia  umiejętności i wiedzy swoich wychowanków – młodych Polaków i Europejczyków.

Opracowała – Bogumiła Kaczmarek

Copyright © 2024. All Rights Reserved. Szkoła Podstawowa w Tuchorzy by Flytonic.